Page 162-163 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
161
160 *
Uroczystości religijne
14 września 2002 roku odbyło się w parafii Nawiedzenie Matki Bożej w Zna-
ku Jasnogórskiego Obrazu. Z tej okazji złożono dwie Księgi Duchowych Darów
ofiarowanych przez parafian. O godzinie 21:00 odbył się uroczysty Apel Jasnogór-
ski jako modlitewny dar parafii z okazji Nawiedzenia. Apel ten jest odprawiany
do dziś z udziałem sporej liczby wiernych w każdą pierwszą środę miesiąca. Ma-
terialnym darem z okazji Nawiedzenia był witraż „Królowie i Prorocy” ufundowa-
ny przez parafian. Owocem zaś peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
do wszystkich rodzin.
16 grudnia 2005 roku zostało odprawione pierwsze uroczyste nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego wraz z Mszą świętą w intencji wszystkich czcicieli Boże-
go Miłosierdzia oraz we wszystkich intencjach polecanych Bożemu Miłosierdziu.
Nabożeństwo to odbywa się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego w każdy piątek.
Rozpoczyna się fanfarami i opuszczeniem Obrazu Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, które odsłania Figurę Najświętszego Serca Jezusowego.
18 grudnia tego samego roku z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach sprowadzono do kościoła relikwie św. Siostry Faustyny. Z okazji
wprowadzenia relikwii został uroczyście poświęcony i powieszony w koście-
le obraz przedstawiający św. Faustynę. Obraz cieszy się ogromną czcią wier-
nych, którzy za przyczyną św. Siostry Faustyny proszą o Boże Miłosierdzie.
Pod obrazem umieszczono drewnianą gablotę, w której przechowywane są
relikwie św. Siostry Faustyny wraz z wotami dziękczynnymi za okazane Mi-
łosierdzie Boże.
4 listopada 2007 roku arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski
odprawił uroczystą Mszę świętą z okazji 100-lecia posługi sióstr Albertynek
w Przemyślu. Siostry pełnią posługę zwłaszcza wśród ludzi chorych.
W Środą Popielcową 6 lutego 2008 roku rozpoczęły się parafialne Misje
święte, które prowadził ks. dr hab. Zdzisław Janiec – profesor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. WMisjach świętych uczestniczyła bardzo licznie wspólnota
parafialna. Szczególnym znakiem przeżytych Misji świętych były liczne duchowe
zobowiązania, złożone przez parafian. Zewnętrznym znakiem jest Krzyż Misyj-
ny, postawiony na placu kościelnym. Każda rodzina otrzymała też na pamiątkę
przeżytych Misji świętych Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
nia nie ograniczają się jednak tylko do doskonalenia czynności ministranckich.
Stara się także wyrabiać świadomość, że posługa ministranta przy ołtarzu ma
być uwielbieniem Boga.
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowe-
go
. Od ponad 30. lat w parafii istnieje modlitewna grupa, która swoim modli-
tewnym czuwaniem pragnie wynagrodzić Bożemu Sercu swoje grzechy, grzechy
innych ludzi i całego świata. W każdy I piątek miesiąca w czasie formacyjnego
spotkania, odbywającego się pod opieką kapłana moderatora, otrzymują zmie-
nione tajemnice godzin swojego czuwania. Członkowie Arcybractwa są ogromną
pomocą duchową we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych w wspólno-
cie parafialnej.
Wspólnota ludzi modlących się za dusze w czyśćcu cierpiące
.
Wspólnota powstała 1 stycznia 2000 roku i liczy obecnie ponad 350. osób. Do
Wspólnoty może należeć każdy, kto podejmie zobowiązanie jakiejkolwiek mo-
dlitwy w ciągu dnia za dusze w czyśćcu cierpiące. Liczba członków tej wspólnoty
stale się powiększa.