Page 10-11 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
9
8 *
Książka zarysowuje także rytm życia duszpasterskiego, chociaż skrom-
nie pomija wkład parafii w życie sąsiednich wspólnot i diecezji, bo nie to
jest celem tej publikacji.
Z wdzięcznością przyjmujemy to cenne opracowanie, będące hołdem
wobec ofiar i trudów kilku pokoleń kapłanów i Przemyślan, zatroskanych
o piękno kościoła i dynamikę życia wiarą w omawianej parafii. To oni są
właściwie autorami tego dzieła, które przez ostatnie lata zapobiegliwie
utrwalał aktualny proboszcz ksiądz prałat Stanisław Ożóg główny inicja-
tor albumu.
Niech łaska Bożego błogosławieństwa i na przyszłe lata umacnia tru-
dy ludzkie, zrodzone z wiary i przywiązania do rodzinnej parafii i ojczy-
stej ziemi.
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
Tam gdzie zdrowym rytmem pulsuje życie duszpasterskie, gdzie pa-
rafianie czują współodpowiedzialność i angażują się w życie parafii, gdzie
modlą się i zabiegają o tych oddalonych, wyziębionych i zagubionych, tam
powstają też nowe inicjatywy życia religijnego, rodzą się zdrowe impulsy
społeczne i charytatywne. Wielką pomocą są w każdej parafii istniejące
tradycje, bo wpisane są nie tylko w materialne świadectwa ludzkiej zapo-
biegliwości, ale także w serca i zwyczaje ludzi. Mądry i gorliwy duszpasterz
nigdy ich nie lekceważy, ale utrwala, rozwija, unowocześnia i doskonali.
Z niniejszego opracowania dowiemy się, że parafia NMP Nieustającej
Pomocy w Przemyślu zawdzięcza swe istnienie świętemu biskupowi Józe-
fowi Sebastianowi Pelczarowi, który widział potrzebę zbudowania kościoła
i stworzenia ośrodka duszpasterskiego w oddalonej od centrum dzielnicy
Błonie; jako samodzielną jednostkę ustanowił ją dopiero biskup Franci-
szek Barda, ale troskę o nowy kościół wykazywano przez wszystkie lata.
Szczególnie w ostatnim czasie udało się Księdzu Proboszczowi prze-
prowadzić wiele poważnych prac konserwatorskich oraz sfinalizować liczne
zamierzenia z pierwotnych planów, dzięki czemu kościół i jego otoczenie
stało się godną pierwszą wizytówką diecezji, dla przybyszów wkraczają-
cych do naszego miasta od strony Medyki.
Niniejsze albumowe opracowanie ma dużą wartość historyczną, uka-
zuje bowiem i dokumentuje dzieje kościoła i parafii, obficie korzystając ze
świadectw ludzi bezpośrednio zaangażowanych w jej życie. Ważnym doku-
mentem są też piękne fotografie detali architektonicznych kościoła a pasjo-
nujące bywają teksty, przytaczające fragmenty z historii ludzi i kościelnych
instytucji, funkcjonujących na terenie dawnego i dzisiejszego Przemyśla.