Page 8-9 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
7
Słowo wstępne
Budowa kościoła i tworzenie ośrodka duszpasterskiego, to duży wy-
siłek wielu ludzi, to dowód zaangażowania i troski o systematyczne dusz-
pasterstwo środowiska ludzi, których zbawienie staje w centrum zainte-
resowania biskupa i kapłana. Zaś ośrodek duszpasterski, czyli parafia to
także centrum usiłujące promieniować na zewnątrz kulturą duchową, za-
korzenioną w hierarchii wartości wskazanych w Ewangelii. Kościół jest
w parafii najważniejszy. To on stanowi centrum i główny punkt odniesie-
nia dla wszystkich członków wspólnoty, poczynając od proboszcza, bo tu
jest miejsce spotkania ludzi z Bogiem, święte miejsce uobecnianej zbawczej
ofiary Chrystusa, tu koncentruje się życie sakramentalne, prowadzące do
uświęcania ludzi. Tu wszyscy, we wspólnocie uczymy się patrzenia na świat
i współczesne wydarzenia dobre czy złe oraz na własne życie oczyma wiary.
Słuszną zatem jest sprawą troska o kościół, o ten widzialny budynek,
będący znakiem wiary. I nic dziwnego, że obserwując kościół i jego otocze-
nie wiele można się dowiedzieć o przywiązaniu do parafii proboszcza, księ-
ży oraz parafian. Zadbane kościoły, przydrożne krzyże i uliczne kapliczki
są świadectwem wiary i zachętą do wzniesienia myśli i serca do Stwórcy,
dawcy wszelkiego dobra.
3.4. Parafia w latach 1998–2014. ............................................................................. 117
Wydarzenia z życia parafii. ................................................................................ 117
Spotkania z Ojcem Świętym. ............................................................................ 133
Wydarzenia cykliczne.........................................................................................152
Grupy parafialne. ...............................................................................................157
Uroczystości religijne.........................................................................................161
Uroczystości cykliczne . .....................................................................................167
Święcenia kapłańskie.........................................................................................174
Rewaloryzacja i modernizacja świątyni i placu przykościelnego......................175
3.5. Administratorzy i proboszczowie parafii.......................................................... 185
Ks. Andrzej Łukasiewicz. .................................................................................. 185
Ks. Adam Leja. .................................................................................................. 185
Ks. Franciszek Twardzicki. ............................................................................... 186
Ks. Prałat Tadeusz Koński. ............................................................................... 190
Ks. Czesław Prucnal.......................................................................................... 192
Ks. Prałat Stanisław Ożóg . ............................................................................... 193
3.6. Zgromadzenia zakonne. ................................................................................... 201
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego III zakonu
św. Franciszka – Siostry Sercanki........................................................................ 201
Siostry III zakonu św. Franciszka posługujące ubogim – siostry Albertynki..... 202
Dom Opieki św. Józefa – Towarzystwo Salezjańskie Przemyśl
ul. Czarnieckiego 59.............................................................................................. 203
BIBLIOGRAFIA. ..........................................................................................................205
STRESZCZENIE...........................................................................................................206