Page 28-29 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
27
26 *
2.1. Architektura
Kościół zaznaczający się zwartą formą w panoramie miasta Przemyśla po-
łożony jest we wschodniej jego części przy ul. T. Zana i Lwowskiej. Orientowany
na kierunek wschodni założony został na planie krzyża, którego wszystkie naro-
ża objęto ceglanymi przyporami z jednym uskokiem o kształcie prostokątnym
i romboidalnym w części przyziemnej.
Bryła kościoła składa się z jednej nawy o wysokości 14,5 m oświetlonej trzema
wysokimi oknami z każdej strony, do której od strony południowej przylega wieża
o wysokości 29 m, transeptu mieszczącego w swoich ramionach kaplice z dwoma
oknami i prezbiterium zakończonym formą trójboczną o oknach ostrołukowych.
Kościół wybudowano z murów ceglanych w wątku główkowym, zaś gzymsy
i opaski wykonano z kamienia. Cokół w nawie głównej zaznaczono gładkim tyn-
kiem, a w części prezbiterialnej tynkiem imitującym płyty kamienne z czerwone-
go piaskowca. Szczyty elewacji frontowej i transeptu o charakterze neogotyckim
zakończone zostały formą schodkowo-sterczynową.
Ściana szczytowa podzielona została dwoma płaskimi gzymsami z piaskow-
ca, z których jeden biegnie na wysokości linii oparcia połaci dachowej, a drugi ak-
centuje zwieńczenie przypór i przejście łuków okiennych w linię pionową. Gzyms
ten opasuje kościół po jego obwodzie. Ściany kościoła zwieńczono kamiennym
profilowanym gzymsem z arkadkowym fryzem, oprócz fasady i szczytowych ścian
Sylweta kościoła, widok na fasadę główną
2.
ARCHITEKTURA
I WYSTRÓJ KOŚCIOŁA