Page 192-193 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
191
190 *
Ks. Prałat Tadeusz Koński
(proboszcz w latach 1969–95)
Ks. Tadeusz Koński urodził się 24 września 1920 roku w Przemyślu na
Zasaniu. Rodzicami byli: Władysław Koński, ur. 9 maja 1881 roku, syn Anto-
niego i Julii Chromiak oraz Stanisława Buczkowska, ur. 9 listopada 1891 roku,
córka Stefana i Franciszki Wolańskich. Oboje rodzice związani byli z Zasaniem
od pokoleń.
Tadeusz Koński został ochrzczony w podziemiach budującego się kościoła
św. Józefa na Zasaniu 3 października 1920 roku. Rodzicami chrzestnymi byli: Sta-
nisław Śmigielski i Balbina Tracz. Szkołę Powszechną św. Jana Kantego Tadeusz
Koński ukończył po czwartej klasie po czym zdał egzamin wstępny do ośmiolet-
niego Gimnazjum Klasycznego im. prof. Kazimierza Morawskiego. 18 maja 1938
roku złożył egzamin dojrzałości.W czasie wakacji tegoż roku poprosił o wpisanie
w rejestr alumnów Seminarium Duchownego w Przemyślu obrządku łacińskiego
i został przyjęty. Pierwszy rok studiów w Alma Mater w Przemyślu Tadeusz Koń-
ski odbył w 1938–39. W czasie wojny Seminarium działało w bardzo trudnych
warunkach; najpierw bez zezwolenia, potem z ograniczonymi możliwościami
wykładowymi. Święcenia kapłańskie otrzymał Tadeusz Koński 24 października
1943 roku w Bazylice Starowiejskiej.
Po święceniach ks. Tadeusz Koński pierwszą placówkę objął w Brzozowie.
Wiosną 1944 roku wyjechał do Rokietnicy w powiecie Jarosław, gdzie probosz-
czem był ks. Marcin Murdza, pochodzący z Sokołowa. Podczas okupacji młody
ks. Koński uczył w szkołach podstawowych, a po wyzwoleniu w gimnazjum pry-
watnym z prawami państwowymi. W latach 1949–54 ks. Koński objął wikariat
w Przeworsku, prowadząc katechezę w szkołach miejscowości: Gorliczyna, Dę-
bów, Studzian, Maćkówka. Był jednocześnie katechetą w szkołach podstawo-
wych. W latach 1959–69 objął katecheturę przy parafii NMP Nieustającej Po-
mocy w Przemyślu-Błoniu, po ks. katechecie Andrzeju Kuźniarze. Po roku pracy
w szkole podstawowej nr 8 otrzymał z Inspektoratu Oświaty wypowiedzenie.
W tym czasie prowadził katechezę pozaszkolną. Brał udział w delegacjach na
ogólnopolskie spotkania duszpasterzy młodzieży oraz spotkania katechetyczne.
W 1966 roku został referentem wydziału katechetycznego Kurii Biskupiej,
a nieco później członkiem Komisji ds. Budowlanych i Sztuki Sakralnej. Funkcję
tę sprawował aż do emerytury. W latach 1969–95 ks. Tadeusz Koński był ad-
ministratorem i proboszczem parafii NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu.
W sierpniu 1982 roku został dziekanem dekanatu Przemyśl III, a w roku 1984
kanonikiem Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej. W 1988 roku otrzymał godność
prepozyta tejże kapituły.
W sierpniu 1995 roku ksiądz prałat Tadeusz Koński złożył rezygnację ze
wszystkich pełnionych funkcji i stanowisk.