Page 190-191 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
189
188 *
Twardzicki powołał. Dwustopniowy podział na dorosłych i młodzież w A.K. spo-
wodował powstanie: A.K. kobiet, A.K. mężczyzn, A.K. młodzieży żeńskiej i mło-
dzieży męskiej.
Ksiądz Franciszek Twardzicki jako duszpasterz
Duszpasterstwo zbiorowe zostało podporządkowane ogólnym założeniom
Kościoła, chociaż w każdej parafii ma swoją odrębną specyfikę. Należą do niego
praktyki religijne jak: nabożeństwa, nauczanie w kościele (kazania – homilie)
i w szkole (katecheza, w której wyręcza proboszcza miejscowy katecheta, funk-
cja ta skończy się w tej parafii na osobie ks. Tadeusza Końskiego w roku 1969).
Ks. Franciszek Twardzicki duszpasterstwo indywidualne prowadził w kancela-
rii parafialnej, w czasie kolędy i także podczas spotkań „osobowych”. Gorliwość
duszpasterza sprawiała, iż został zauważony przez biskupa, który zapropono-
wał mu „objęcie stanowiska sekretarza generalnego Stowarzyszenia Katolic-
kiego Kobiet i organizowania robotników”. Jednak ze względu na więź z nową
parafią i stan zdrowia zrezygnował z propozycji. Biskup tę rezygnację przyjął,
w zamian mianował go członkiem Komisji dla spraw nad sierotami i ubogimi.
Nazwa oficjalna tej Komisji to: „Consilium dioec. pro exercenda cura orpha-
norum et pauperum”.
5 grudnia 1941 roku został odznaczony Expositorio Canonicali, natomiast
8 kwietnia 1950 roku otrzymał odznaczenie Rochetto et Manteletto.
Organizował coroczne rekolekcje parafialne, a co 10 lat misje parafialne,
dobierając starannie kaznodziejów i misjonarzy. Pojawiali się „mistrzowie” die-
cezjalni lub zakonni (jezuici, redemptoryści). 13 kwietnia 1955 roku ks. Franci-
szek Twardzicki zostaje powołany do grona Proboszczów Konsultorów.
Jeszcze przed wojną ks. Twardzicki kupił działkę i rozpoczął budowę ple-
bani przy ul. Mickiewicza. Uzupełnił wyposażenie kościoła (chrzcielnica, dwa
neogotyckie konfesjonały). Ufundował Obraz Jezusa Miłosiernego (Jezu Ufam
Tobie). Z okazji 1000-lecia Chrztu Polski pomalował kościół, powierzając tę
pracę Witoldowi Skuliczowi, artyście z Wilna, mieszkającemu w Krakowie. Ze
względu na architekturę i niezwykłość polichromii kościół został wpisany do
rejestru zabytków
2
.
2
Tamże, s. 208–209.
Ksiądz Franciszek Twardzicki jako społecznik
Ze względu na swą otwartą osobowość potrafił nawiązywać kontakt z ludź-
mi. Dobrze znał środowisko oficerskie i generalicję. Bywał w świetlicach i biblio-
tekach wojskowych.
Zdobył pomieszczenie dla klasy I i II na Wilczu dla tamtejszych dzieci. Pro-
wadził działalność charytatywną, w różny sposób zdobywając fundusze (zbiór-
ki, imprezy itp.). Był wyczulony na biedę, pomagali mu w tym księża Salezjanie,
którzy prowadzili Dom Opieki dla chłopców, jak i siostry Albertynki, które opie-
kowały się starszymi kobietami. Znany mu był i Brat Albert i ks. August Hlond,
późniejszy prymas Polski. Od lat 50. ubiegłego wieku z powodu stanu zdrowia
otrzymał oprócz katechety także wikariusza. Pożar zakrystii spowodował degra-
dację polichromii. Wydarzenie tak bardzo przybiło księdza Twardzickiego, że
w sierpniu 1969 rezygnował z funkcji proboszcza.
Zmarł w marcu 1973 roku w Krasnem
3
.
3
Tamże, s. 209.
Tablica epitafijna
ks. Franciszka Twardzickiego