Page 184-185 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
183
182 *
Pomocy i figurą Najświętszego Serca Jezusowego. Ołtarz został rozebrany i prze-
wieziony do Pracowni Konserwatorskiej w Krakowie.
W lutym 2007 roku zostały kupione i zainstalowane dwa nowe elektronicz-
ne ekrany wraz z urządzeniem sterującym. Teksty wyświetlane na tych ekranach
są widoczne z każdego miejsca w kościele. W tym samym miesiącu zostały za-
montowane fanfary, których melodia rozbrzmiewa w czasie podnoszenia i opusz-
czania Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W marcu 2007 roku ułożono
kostkę wokół całego kościoła, co nie tylko poprawia estetykę otoczenia kościo-
ła, ale ułatwia odprawienie uroczystych procesji. W maju tegoż roku wykonano
trawniki i alejki wokół kościoła oraz zakupiono drugie urządzenie sterujące do
ekranów, jako Dar Ołtarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocznicowych. Ze-
staw ten został zamontowany w zakrystii. 26 maja rozpoczęto renowację 14. sta-
cji Drogi Krzyżowej oraz chrzcielnicy. Prace zrealizowano w Pracowni Konser-
watorskiej w Krakowie
7
.
W kwietniu 2008 roku rozpoczęto konserwację głównych i bocznych drzwi
kościoła. Konserwację wykonano w Pracowni Konserwatorskiej w Lubaczowie
8
.
W maju wstawiono pierwszy witraż w prawej bocznej kaplicy kościoła. Był to
dar rodziców dzieci przystępujących do I Komunii świętej oraz obchodzących jej
I rocznicę. Witraż obrazuje postacie świętych i błogosławionych: św. Jana Chrzci-
ciela, św. Jana z Dukli, bł. Bronisława Markiewicza, św. Wojciecha.
W2009 roku parafia rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy otrzy-
mała zezwolenie od podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na
wymianę zniszczonej więźby dachowej nad prezbiterium i zakrystiami oraz na
wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej łącznie z rynnami i rurami spu-
stowymi. W decyzji konserwatorskiej wskazano, że należy uwzględnić aspekt kon-
serwatorski robót, a w związku z tym trzeba rozpatrzyć możliwość zachowania
w formie „świadków” oryginalnych elementów więźby
9
. Zaakcentowany sposób
podejścia konserwatorskiego, przyjmowany od lat 50. ubiegłego wieku, nie stra-
cił nic na aktualności. Konserwator zabytków w wydanej decyzji zwrócił uwagę
7
Dofinansowanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu –
dr Grażynę Stojak – i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
8
Konserwacje zostały wykonane przy współfinansowaniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Przemyślu i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
9
Decyzja PodkarpackiegoWojewódzkiegoKonserwatora ZabytkówwPrzemyślu z dnia 18 lutego 2009,
UOZ-1-4155/39/09.
na potrzebę zachowania oryginalnych elementów, które reprezentują pierwotne
rozwiązania oraz spełniają wymogi statyczne. Jako Dar Ołtarza Rodziców Dzie-
ci I Komunijnych i Rocznicowych w maju 2009 roku dokonano wymiany całego
kompletu żarówek do oświetlenia kościoła na zewnątrz, a w czerwcu rozpoczęto
prace przy remoncie dachu nad prezbiterium i zakrystiami kościoła. Dotychcza-
sowa blacha była skorodowana, przez co deszczówka lała się do środka kościoła.
Częściowo została wymieniona dotychczasowa więźba dachowa. Całą więźbę za-
konserwowano i położono nową blachę miedzianą
10
.
W kwietniu 2010 roku prowadzono prace przy izolacji poziomej kościoła.
Nowe tynki renowacyjne zastosowano w dwóch zakrystiach, kotłowni oraz przy
wejściach bocznych. Odnowiono cokół wokół kościoła. Świątynia z odrestaurowa-
ną szatą zewnętrzną ponownie stała się widoczną formą architektoniczną w czę-
ści wschodniej miasta.
W roku 2011 prowadzono następujące prace renowacyjne: usunięto zawil-
gocone tynki i osuszono ściany nawy głównej i kaplic bocznych a następnie po-
łożono nowe tynki. Wykonano również prace konserwatorskie i malarskie przy
polichromiach nawy głównej i kaplic bocznych
11
. Wykonano z piaskowca figurę
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i umieszczono ją na cokole na placu ko-
ścielnym po lewej stronie od wejścia, autorem i wykonawcą figury jest Marian
Szajda – artysta, rzeźbiarz. DaremOłtarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocz-
nicowych była wieczna lampka do prezbiterium.
W roku 2012 prowadzono prace konserwatorskie przy dekoracyjnej drew-
nianej zabudowie przedsionka i chóru oraz przy drzwiach na wieżę
12
. Darem Oł-
tarza Rodziców Dzieci I Komunijnych i Rocznicowych był lichtarz pod paschał
(paschał na Wielką Sobotę od wielu lat przekazują na zmianę Andrzej Skulski
i Antoni Skiba).
W latach 2013–2014 prowadzono prace remontowo-konserwatorskie tyn-
kowanych fragmentów elewacji ścian: frontowej, bocznych, tylnej oraz wieży ko-
10
Inwestycja współfinansowana była przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Przemyślu oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
11
Dofinansowanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta Przemyśla.
12
Dofinansowanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu
oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.