Page 182-183 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
181
180 *
Elementy kute w ogrodzeniu
świątyni
Wmaju 2005 roku podjęto prace przy rozbiórce starego, zniszczonego ogro-
dzenia. Wykonano nowe fundamenty ogrodzenia kościoła od frontu i w północ-
nej części. Nowe, klinkierowe słupy ogrodzeniowe z dwoma głównymi brama-
mi i wejściami bocznymi. Między słupami ogrodzeniowymi zamontowano kute
przęsła oraz dwie bramy i cztery bramki. Pod koniec tego samego miesiąca zo-
stała położona kostka przed wejściem głównym do kościoła wraz z kratką ście-
kową odprowadzającą wodę. Przy tej okazji zostały całkowicie zniesione bariery
dla niepełnosprawnych (zlikwidowano dwa schody przy wejściu na plac kościel-
ny i dwa schody przy wejściu do kościoła), umożliwiające wejście czy wjazd bez-
pośrednio z chodnika dla osób starszych i niepełnosprawnych. Również w maju
tego roku zakupiono i zamontowano nowe cztery lampy-pająki do oświetlenia
prezbiterium. Był to dar rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Ko-
munii świętej oraz dzieci obchodzących rocznicę Komunii. W tym samym czasie
prowadzono prace przy renowacji ołtarzy bocznych. Ołtarze rozebrano i przewie-
ziono do konserwacji w krakowskiej Pracowni Konserwatorskiej
5
.
7 maja 2006 roku rodzice dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii
świętej oraz rodzice dzieci obchodzących jej pierwszą rocznicę jako „Dar Ołtarza”
przekazali do kościoła: ornat maryjny z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, dwie stuły oraz komplet ob-
rusów na wszystkie ołtarze. W lipcu 2006 roku rozpoczęły się prace przy ogrodze-
niu kościoła od strony północnej i wschodniej. W miejscu bardzo zniszczonego
ogrodzenia z siatki i metalowych słupków powstały na betonowych fundamen-
tach słupki z cegły klinkierowej. Pola między słupkami wypełniono kutymi przę-
słami. Również w lipcu tego roku podjęto prace przy wykonaniu parkingu obok
kościoła. Dotychczas nie było żadnej możliwości zatrzymania się przed kościo-
łem z powodu bardzo ruchliwej drogi, przy której usytuowany jest kościół. Po-
wstały miejsca parkingowe dla kilkunastu samochodów z przeznaczeniem przede
wszystkim dla osób niepełnosprawnych i starszych przyjeżdżających do świąty-
ni
6
. Ponadto wyremontowano i zaadoptowano na sanitariaty budynek przylega-
jący do kamienicy Administracji Domów Mieszkalnych, stojącej obok kościoła.
Sanitariaty te czynne są w czasie nabożeństw odprawianych w kościele. W tym
samym czasie zamontowano na wieży kościoła elektroniczne dzwony, które trzy
razy dziennie wzywają wiernych do modlitwy: o godz. 6:00 – wezwanie do roz-
poczęcia dnia z modlitwą, o godz. 12:00 – na „Anioł Pański”, o 21:00 – na Apel
Jasnogórski. Ponadto dzwonią pół godziny przed każdą Mszą świętą w dni po-
wszednie i kwadrans przed każdą Mszą świętą w niedziele i święta. Rozpoczęto
też prace przy renowacji głównego ołtarza z obrazem Matki Bożej Nieustającej
5
Renowacja ołtarzy była finansowana ze środków parafialnych przy współudziale Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz Urzędu Miasta Przemyśla.
6
Parking wykonano przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.