Page 180-181 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
179
178 *
w nawie głównej kościoła po lewej stronie jako pierwszy od ołtarza witraż „Królo-
wie i Prorocy” – będący darem parafian z okazji Nawiedzenia Matki Bożej w kopii
Jasnogórskiego Wizerunku, następnie witraż „Stworzenie świata”. Fundatorami
tego witraża byli księża pracujący wówczas w parafii oraz ss. Albertynki. W koń-
cu listopada założono po prawej stronie prezbiterium witraż „Ukrzyżowanie Pana
Jezusa”, jako ostatni w tym roku. Był to dar ks. Andrzeja Bieni w dowód wdzięcz-
ności za dar kapłaństwa. W pierwszych dniach czerwca postawiono rusztowania
wokół wieży kościoła i rozpoczęto restaurację zewnętrznej, elewacyjnej warstwy
ceglanej na wieży, natomiast pod koniec sierpnia rozpoczęto prace przy odno-
wieniu ceglanej frontowej części budowli.
Renowacja północnej części kościoła rozpoczęła się w kwietniu 2003 roku;
oczyszczono i zaimpregnowano warstwę ceglaną. Cegłę i spoiny pokryto powło-
kami malarskimi, mającymi imitować pierwotną kolorystykę materiałów. Po ta-
kim zabiegu elewacja otrzymała nową kolorystykę
3
. Podniosłe wydarzenie miało
miejsce 27 kwietnia tegoż roku jako dar całej parafii zakupiono olejny obraz Je-
zusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”. Obraz cieszy się ogromną czcią wiernych.
Pod obrazem Jezusa Miłosiernego została powieszona gablota jako dziękczynie-
nie. W tym czasie powstał też obraz „Święta Siostra Faustyna”. W sierpniu 2003
roku powstały dwa nowe witraże w bocznej, lewej kaplicy. Oba przedstawiają po-
stacie świętych i błogosławionych. Na pierwszym widnieją: św. Siostra Faustyna,
św. Ojciec Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, bł. Siostra Bernardyna – Albertyna;
na drugim: św. Jacek, św. Józef Sebastian Pelczar – Biskup, bł. ks. Jan Balicki,
św. Brat Albert Chmielowski. Witraż ten jest darem Jana Bibłyja, parafianina,
który przekazał na rzecz parafii działkę z domem.
Kilkanaście miesięcy później, w maju 2004 roku kontynuowano restaura-
cję południowej oraz wschodniej części kościoła. Oczyszczono i zaimpregnowano
ceglaną warstwę elewacyjną
4
. W tym samym miesiącu zostały zakupione organy
elektroniczne jako wspólny dar rodziców dzieci, które przystąpiły do I Komunii
świętej w 2003 i 2004 roku.
3
Prace dofinansował Marszałek Województwa Podkarpackiego.
4
Prace przy renowacji tych części kościoła zostały częściowo sfinansowane przez Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego.
Stan fundamentów i ścian kościoła
NMP Nieustającej Pomocy w roku 1998