Page 176-177 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
175
174 *
Rewaloryzacja i modernizacja świątyni
i placu przykościelnego
W latach 1998–2000 na zlecenie parafii wykonano odkrywkę fundamen-
tów wokół obiektu na głębokości 3,5–4,5 m. Powodem tych prac było wystąpie-
nie spękań w murach fundamentowych obiektu i wieży. Kościół posadowiony
na fundamentach kamiennych nie posiadał izolacji. Liczne ubytki w fundamen-
cie kamiennym uzupełniono kamieniem o podobnej strukturze. Podjęto decy-
zję o założeniu po obwodzie fundamentów opaski żelbetowej o grubości 60 cm,
z betonu klasy B25 ze środkiem wodoodpornym, tworząc izolację pionową. Opa-
ska była zbrojona stalą o średnicy 16–18 mm, na całą głębokość wykopów. Na
płaszczyźnie zewnętrznej ułożono folię. Podejście takie daje gwarancję przenie-
sienia sił rozpierających. Zastosowano tu metodę zespolenia i spięcia obwodo-
wego fundamentów.
Fundamentowanie dzwonnicy dodatkowo otoczono słupami żelbetowymi,
ustawiając je w miejscach załamań linii obrysu fundamentu, które zazbrojono
stalą o średnicy 10 mm, a na strzemiona użyto stal o średnicy 6 mm. Słupy posa-
dowiono na głębokości spodu fundamentów kościoła. Jak należy przypuszczać,
dodatkowe otoczenie obiektu krótkimi słupami w miejscach załamań się murów
podyktowane było częściowym wzmocnieniem stateczności dzwonnicy. Prace
przy fundamentach zakończono wylaniem płyty odbojowej. Wykonano również
kanalizację z odprowadzaniem ścieków do sieci miejskiej.
W sklepieniach krzyżowych o grubości jednej cegły przeprowadzono zabiegi
wzmocnienia konstrukcyjnego od strony grzbietowej. Powodem takich rozwią-
zań były pojawiające się rysy na podniebieniach sklepień. Przyjęto metodę dość
powszechnie stosowaną. Na grzbiecie sklepienia położono powłokę żelbetową
o grubości 12 cm. Do zbrojenia krzyżowego użyto prętów o średnicy 6 mm.
Należy zaznaczyć, że przeprowadzone prace konstrukcyjne wykonano tylko
przy częściowych obliczeniach. Większość prac prowadzono kierując się prakty-
ką i doświadczeniem zawodowym
1
.
Wykonano też pionową izolację wokół całego kościoła oraz kanalizację z od-
prowadzeniem ścieków do sieci miejskiej.
1
Koszt całego przedsięwzięcia to ok. miliard „starych” złotych. Wszystkie prace modernizacyjne
sfinansowano z ofiar parafian i darowizn.
Święcenia kapłańskie
Wzruszającymi uroczystościami, niosącymi radosną nadzieję były w ko-
ściele święcenia kapłańskie. Należy odnotować w kolejności:
– 7 sierpnia 1999 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stefana Moskwy przy-
jął w kościele NMP Nieustającej Pomocy o. Bogusław Żero ze Zgromadzenia
OO. Białych – Misjonarzy Afryki,
– 4 sierpnia 2001 roku odbyły się święcenia kapłańskie ks. Piotra Telegi ze Zgro-
madzenia Sług Miłości udzielone przez biskupa Adama Szala. Ks. Piotr Telega
pochodzi z parafii NMP Nieustającej Pomocy,
– 16 listopada 2002 roku odbyły się święcenia kapłańskie ks. Andrzeja Bieni,
które otrzymał z rąk arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego,
w Bazylice Grobu Pańskiego w Przeworsku,
– 30 maja 2009 roku arcybiskup Józef Michalik w Archikatedrze Przemyskiej
udzielił święceń kapłańskich parafianinowi Piotrowi Kłymowi. Ks. Piotr Kłym
dzień później odprawił w kościele parafialnymNMP Nieustającej Pomocy Mszę
świętą prymicyjną ze specjalnym błogosławieństwem dla wszystkich uczestni-
ków,
– 26 maja 2012 roku arcybiskup Michalik w Archikatedrze Przemyskiej udzielił
święceń kapłańskich parafianinowi Kamilowi Gniwkowi, który dzień później
odprawił w kościele parafialnym NMP Nieustającej Pomocy Mszę świętą pry-
micyjną.