Page 160-161 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
159
158 *
Róże Różańcowe
. W parafii istnieje 15 Róż Różańcowych Żywego Ró-
żańca. Każda liczy 20. członków, którzy codziennie odmawiają jeden dziesiątek
Różańca świętego według wyznaczonej zmiany. Róże mają swojego Zelatora czyli
przewodniczącego, który troszczy się o swoich członków. Wmiesiącach maju i paź-
dzierniku Róże uczestniczą we Mszy świętej, odprawianej w ich intencji, w intencji
ich rodzin i najbliższych, oraz chorych i zmarłych członków Róży. W każdą I nie-
dzielę miesiąca odprawiane jest Nabożeństwo Różańcowe ze zmianą tajemnic.
Schola Dziecięca
. Do parafialnej scholi dziecięcej należy 12. dzieci, któ-
re wzbogacają pieśniami dziecięcą Mszę świętą o godz. 13:oo. Włączają się też
w oprawę muzyczną podczas różnych uroczystości parafialnych. Modlą się swo-
im śpiewem –
Kto śpiewa ten się modli podwójnie
. Schola prowadzona jest pod
kierunkiem Diany Wolańskiej i Rafała Skowrona.
Oaza Rodzin
. Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świec-
kich w Kościele działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Tworzą go tzw. Krę-
gi Rodzin. Krąg Rodzin to mała wspólnota (od 4 do 7 małżeństw, z których jedno
jest parą animatorską), spotykająca się raz w miesiącu w domu jednej z rodzin.
W ruchu Domowego Kościoła obowiązuje zasada: „równi służą równym”. Wiek,
staż małżeński, pochodzenie, wykształcenie, czy różnorodność zainteresowań
nie mają znaczenia w budowaniu wspólnoty. Parafialny Krąg Rodzin liczy obec-
nie 5 małżeństw. Każde spotkanie formacyjne rozpoczyna się uczestnictwem we
Mszy świętej, która ofiarowana jest zawsze za jedno z małżeństw i ich rodzinę.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
. Zrzesza młodych ludzi, pra-
gnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlep-
szy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole
bądź parafii, ale też w stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę.
Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi
i Ojczyźnie. Grupa ta czynnie angażuje się w działania scholi oraz spotkania for-
macyjne, odbywające się w każdy piątek po wieczornej Mszy.
Liturgiczna Służba Ołtarza
. Liturgiczna Służba Ołtarza to: Lektorzy,
Ministranci i Kandydaci. Pełnią oni liturgiczną służbę przy ołtarzu. Zadaniem
Liturgicznej Służby Ołtarza jest troska o piękno sprawowanej liturgii. Jej działa-