Page 158-159 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
157
156 *
Paschalny Chlebek Miłości
. Członkowie parafialnego Zespołu Chary-
tatywnego oraz oddziału Akcji Katolickiej przygotowują każdego roku w okresie
Wielkiego Tygodnia ok. 1200 chlebków. Poświęcony, w Wielką Sobotę w czasie
święcenia pokarmów wielkanocnych chlebek otrzymuje każda rodzina jako sym-
bol łączności z całą parafialną wspólnotą.
Grupy parafialne
Rada Parafialna
. Grupa ta liczy obecnie 29. członków, którzy są naj-
bliższymi współpracownikami ks. proboszcza, służącymi radą w podejmowaniu
decyzji dotyczących życia parafii. Spotkania rady odbywają się raz na kwartał.
Dzięki ogromnej życzliwości i wspaniałej współpracy udało się przeprowadzić
wiele inwestycji, których celem było całkowite odnowienie kościoła i wszystkich
budynków parafialnych.
Akcja Katolicka
. 12 lutego 2001 roku został powołany przy parafii od-
dział Akcji Katolickiej. Duchowym opiekunem został ks. prałat Stanisław Ożóg.
Oddział liczy dziś kilkunastu członków. Spotkania modlitewno-formacyjne odby-
wają się systematycznie raz w miesiącu i poprzedzone są uczestnictwem wszyst-
kich członków we Mszy świętej. Oprócz spotkań modlitewno-formacyjnych gru-
pa Akcji Katolickiej podejmuje wraz z Zespołem Charytatywnym wiele działań
dobroczynnych na rzecz najbardziej potrzebujących na terenie wspólnoty para-
fialnej oraz na terenie całego miasta.
Zespół Charytatywny
. 12 stycznia 2001 roku przy parafii został powołany
parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”. Zespół Charytatywny liczy kilkanaście
osób, które pracując jako wolontariusze, służą pomocą ludziom najbiedniejszym
i potrzebującym. Zespół podejmuje w ciągu roku wiele akcji cyklicznie prowa-
dzonych oraz wynikających z potrzeb ludzi dotkniętych różnymi nieszczęściami.
Dekanalna Poradnia Rodzinna
. Przy parafii istnieje Dekanalna Po-
radnia Rodzinna dla małżeństw oraz osób przygotowujących się do sakramen-
tu małżeństwa. Poradnia mieści się przy ul. Zielińskiego 23. Z pomocy poradni
korzystają narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa z pra-
wie całego dekanatu oraz wiele osób, przeżywających różne problemy rodzin-
ne i małżeńskie.