Page 124-125 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
123
122 *
Wmarcu 2001 roku rozpoczęto wydawanie codziennych ciepłych posiłków
dla ludzi najbiedniejszych i potrzebujących. Pomoc ta była możliwa przy wspar-
ciu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” został powołany 12 stycznia 2006
roku. Liczy on dziś kilkanaście osób, które pracują w charakterze wolontariuszy.
Zespół podejmuje w ciągu roku wiele akcji prowadzonych cyklicznie oraz wyni-
kających z potrzeb ludzi dotkniętych różnymi nieszczęściami, kataklizmami, cho-
robami czy innymi zdarzeniami losowymi.
Miesiąc później, 12 lutego został powołany parafialny oddział Akcji Katolic-
kiej. Liczy on kilkunastu członków. Spotkania modlitewno-formacyjne odbywają
się systematycznie raz w miesiącu i poprzedzone są uczestnictwem wszystkich
członków we Mszy świętej. Oprócz spotkań modlitewno-formacyjnych członkowie
Akcji Katolickiej podejmują wraz z Zespołem Charytatywnym wiele działań cha-
rytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących pomocy na terenie wspólnoty
parafialnej oraz na terenie całego miasta. W dniu 15 kwietnia 2006 roku człon-
kowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i Zespołu Charytatywnego zorga-
nizowali i przeprowadzili piękną akcję przekazania do każdej rodziny „Paschal-
nego Chlebka Miłości”. Poświęcony chlebek otrzymuje każda rodzina w parafii
z okazji święcenia Pokarmów Wielkanocnych do podzielenia się w czasie śnia-
dania wielkanocnego. Akcja ta prowadzona jest każdego roku w Wielką Sobotę
i cieszy się uznaniem wiernych.
6 maja 2006 roku członkowie Zespołu Charytatywnego i Akcji Katolickiej
zorganizowali w parafii pierwszy Uroczysty Dzień Chorego. W dniu tym została
odprawiona uroczysta Msza święta z kazaniem oraz z Sakramentem Namaszcze-
nia Chorych. Po Mszy świętej udzielono specjalnego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem. Wnabożeństwie uczestniczyło ponad 150. chorych i starszych
osób, a około 50. chorych odwiedzono w domach. Każdy chory otrzymał z tej okazji
specjalnie przygotowane pamiątki. Dzień Chorego obchodzony jest w parafii cy-
klicznie każdego roku w pierwszą sobotę maja. Każdego roku uczestniczy w Dniu
Chorego podobna liczba wiernych, a kapłani odwiedzają w domach także innych
potrzebujących. Całą obsługą Liturgii Mszy świętej, nabożeństwa za chorych oraz
przygotowaniem pamiątek dla chorych zajmują się członkowie Zespołu Charyta-
tywnego i Akcji Katolickiej.
10 lipca 2006 roku został otwarty parafialny punkt „Caritas”, w którym wy-
dana jest bezpłatnie odzież oraz żywność przekazywana przez ludzi dobrej woli