Page 118-119 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
117
116 *
ła do zakupu blachy miedzianej na wieżę kościelną. Utracona własność została
w kwietniu 1983 roku wynagrodzona darowizną na rzecz parafii, dokonaną przez
Franciszkę Król testamentem, potwierdzoną decyzją sądu. Dziś tam znajduje się
główny budynek administracyjno-mieszkalny parafii Błonie
16
.
Należy zaznaczyć, iż skutkiem zawłaszczenia ww. budynków mieszkania
utracili: siostry Sercanki (3 osoby), rodzina organisty (6 osób) oraz kościelny
z siostrą. Czterem rodzinom należącym do Związku Niewidomych „Start” (łącz-
nie 14 osób z budynku przy ul. Mickiewicza 74a) władze miejskie przekazały inne
lokale w różnych punktach miasta. Były to mieszkania czynszowe, które należało
opłacać. Siostry Sercanki otrzymały mieszkanie w kamienicy zamieszkałej przez
osoby świeckie, co w ich wypadku nie było zgodne z regułą zgromadzenia, przez
co zostały przez Matkę Prowincjalną wycofane z katechezy w 1982 roku
17
.
W 1992 roku odbyły się uroczystości związane z 75-letnim okresem dzia-
łalności Kościoła na przemyskim Błoniu.
16
Tamże, s. 351–352.
17
Tamże, s. 362.
3.4. PARAFIA W LATACH 1998–2014
Wydarzenia z życia parafii
W dniu 10 sierpnia 1998 roku ksiądz Prałat Stanisław Ożóg został probosz-
czem parafii NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu.
Niedługo potem, w dniu 14 września 1998 roku siostry Albertynki rozpoczę-
ły posługę w kościele jako zakrystianki, troszcząc się o zakrystię i wystrój ołtarzy.
W parafii dużą troską otacza się młodzież i dzieci. 31 października 1998 roku
w budynku przy ulicy Mickiewicza 50 otwarto siłownię. Pod opieką instruktora
młodzież korzysta z prowadzonych tam zajęć. Remont pomieszczenia wykonany
został z funduszy parafii. Zakup urządzeń do siłowni został sfinansowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu. Przez lata wyposażenie siłowni było
uzupełniane i obecnie siłownia wyposażona jest w najnowszy sprzęt.