Page 116-117 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
115
114 *
traże) z postaciami: Niepokalanej, Kr. Jadwigi, św. Barbary, św. Kazimierza, św.
Stanisława Kostki, św. Jacka i ks. Jana Balickiego o wysokości ponad 2 m. Ołtarz
Nawiedzenia osłaniał błękitny namiot z koroną. Był on usytuowany za prezbite-
rium między lipami, tuż przy ogrodzeniu. Zbudowano podium, sięgające ogro-
dzenia strony północnej i południowej. Część główna (środkowa) wysunięta do
przodu, z Niepokalaną w tle mieściła ołtarz, miejsce przewodniczenia i asystę li-
turgiczną. Część południową zajmowali kapłani zaproszeni. Część północną wy-
pełniali chór i delegacje witające. Takie położenie ołtarza było widoczne z obu
stron kościoła oraz przyległych ulic.
Z okazji tej uroczystości na przyporach kościoła umieszczono ozdobne wy-
sięgniki ze szklanymi lampionami, które stanowiły iluminację zabytkowej budowli.
Drogę Nawiedzenia parafii ozdobiono powtarzającymi się co kilkanaście metrów,
zdobionymi „buńczukami” (pęk ozdób umocowanych na drewnianej podporze)
14
.
W niedzielę w czasie procesji do parafii Trójcy Świętej towarzyszyły Matce Bożej
tysiące wiernych, nie tylko z Błonia. Nawiedzenie Matki Bożej w diecezji przemy-
skiej, choć nieco przesunięte w czasie, odbywało się z okazji 1000-lecia Chrztu
Polski. Pasterz Kościoła Przemyskiego z mandatu Stolicy Apostolskiej, biskup
Ignacy Tokarczuk, z racji Nawiedzenia napisał do parafian, iż Matka Boża chce,
aby wiara nasza była mocniejsza, nasza miłość głębsza a nadzieja bardziej
ufna
. Celowi temu w parafii mieli służyć powołani jeszcze przez prymasa Augu-
sta Hlonda do pracy duszpasterskiej wśród Polonii „Chrystusowcy”, przygotowa-
ni teologicznie i patriotycznie: ks. Alojzy Dudek i ks. Reinhold Kucza. W czasie
tygodniowych Misji, przy ogromnej frekwencji, rozdano przeszło 10 000 komu-
nikantów. Kilka par żyjących dotąd bez ślubu kościelnego zawarło sakramental-
ny związek małżeński. Owoce te przynosiły dobry plon w następnych latach, jak
mówią sprawozdania z pracy duszpasterskiej, przesyłane do Kurii. Cała parafia
śpiewała z radością „Wielbi dusza moja Pana”. Oprócz Łaski Bożej, jako daru
Maryi, słów misyjnych ojców prowadzących, do nawróceń przyczynili się chorzy
z Domu Pomocy Społecznej, ofiarujący swoje cierpienia jako zadośćuczynienie.
Przepiękna pogoda towarzyszyła MARYI-ŚWIECY i JEZUSOWI-EWANGELII
w procesji wolnych serc ku opactwu S.S. Benedyktynek, zgromadzonych wraz
z wiernymi przy kościele Trójcy Świętej w Przemyślu
15
.
14
Tamże, s. 309.
15
Tamże, s. 312.
KONGRES EUCHARYSTYCZNY
Biskup Ignacy Tokarczuk, poruszony przez Ojca Świętego ogłoszeniem
Wielkiego Adwentu przed jubileuszem roku 2000, postanowił ogłosić w diece-
zji przemyskiej „Rok Eucharystyczny”. Początkiem Roku Eucharystycznego była
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1988 roku, a zakończeniem Boże Ciało
roku następnego. Realizowano go poprzez posługę sakramentalną w najwyższym
wymiarze, wzbogaconą liturgię, eucharystyczną katechezę, wzmożoną działalność
charytatywną, otwarte kościoły. Rok Eucharystyczny był realizowany równocze-
śnie z Rokiem Maryjnym ogłoszonym w Kościele Powszechnym.
Kongresy Eucharystyczne były organizowane na szczeblach diecezji, ar-
chiprezbiteriatu, dekanatu i parafii. Przy parafii Błonie odbywał się on w dniach
5–8 kwietnia 1989 roku.
PARAFIA A WŁADZE LOKALNE
W czasie, gdy władze zajmowały na Zasaniu Salezjańską Szkołę Organistow-
ską (w październiku 1963 roku) przy parafii zostało zajęte przedszkole prowa-
dzone do tej pory przez siostry Sercanki. Zajęcia dokonały władze Inspektoratu
Oświaty wprowadzając do instytucji świecki personel. Przedszkole to funkcjono-
wało przez 10 lat. 17 lipca 1973 roku odbyła się wizja lokalna obiektu z udziałem
przedstawicieli strony parafialnej (ks. T. Koński) oraz strony świeckiej. Ze spo-
rządzonych dokumentów wynika, iż władza miejska uznała obiekt jako własność
parafii i ustaliła warunki remontu. Od tej pory budynek zamieszkały cztery kil-
kuosobowe rodziny Związku Niewidomych „Start”.
W styczniu 1975 roku władze lokalne postanowiły zlikwidować osiedle mię-
dzy ulicami: Mickiewicza, Zana oraz torem kolejowym, prowadzącym do stacji
Przemyśl-Bakończyce. Teren ten przekazano PP „Polmozbyt – Rzeszów” celem
realizacji planów gospodarczych. Znajdująca się w tym rejonie posesja parafial-
na miała ulec likwidacji na zasadzie kupna i sprzedaży. Zniknęły budynki 74,
74a, ogród jak również zniknęła cała ul. Mochnackiego i budynek mieszkalny
wraz z parcelą przy ul. Mickiewicza. Stanowczy protest parafii Przemyśl-Błonie
uratował jedynie część dawnej posesji tracąc 1846 m
2
. Uratowanie tego skraw-
ka przyczyniło się do zmiany planów i ocalenia czterech domów mieszkalnych
przy ul. Zana i ul. Mickiewicza. Otrzymana kwota za sprzedane mienie posłuży-