Page 106-107 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
105
104 *
Na Wilczu, w dniu 7 sierpnia odbyły się uroczystości związane z poświęce-
niem kamienia węgielnego pod budowę Domu Oświaty.
Ks. proboszcz Twardzicki 19 lutego 1939 roku powołał Komitet budowy ple-
banii, a 7 lipca przystąpiono do budowy budynku. Księżna Karolina Lubomirska
pełniąca funkcję prezesa komitetu w roku 1939 ofiarowała wagon wapna i zobo-
wiązała się do sfinansowania dachu.
Inwestycję musiano przerwać, gdyż naloty niemieckie nie pozwalały na
kontynuację robót.
Uroczystością odnotowaną w księdze parafialnej pod datą 11 sierpnia 1957
roku było poświęcenie krzyża procesyjnego pozłacanego wykonanego w formie
neogotyckiej. Ofiarodawcami byli Teresa i Tadeusz Radochońscy.
W dniach odpustu Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy i 40-go-
dzinnego nabożeństwa, które miały miejsce 27–29 czerwca 1961 roku obchodzo-
no jubileusz 25-lecia powstania parafii i 50-lecia poświęcenia kościoła.
Do księgi pamiątkowej wpisali się biskupi przemyscy uczestniczący w uro-
czystościach: Franciszek Barda, Wojciech Tomaka i Stanisław Jakiel. Poniżej
widnieją podpisy między innymi: ks. Franciszka Twardzickiego – ówczesnego
proboszcza i jego następcy ks. Tadeusza Końskiego.
Stan budynku plebanii
w 1947 roku
Poświęcenie Dziecińca
„Caritasu” im. księżnej
Karoliny Lubomirskiej –
1 maja 1938 roku
Stan robót przy budowie
nowej plebani –
25 lipca 1939 roku