Page 104-105 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
103
102 *
Świąteczny wystrój wnętrza kościoła w postaci Grobu Pańskiego w 1937 roku
oraz Szopkę Bożonarodzeniową w 1938 roku wykonał bezinteresownie porucznik
WP Wacław Karboński.
Grób Pański w 1937 roku
Żłóbek – szopka, rok 1938
Z rozwojem parafii związana jest data 10 września 1937 roku, kiedy to księż-
na Karolina Lubomirska przeznaczyła działkę pod budowę Domu Katolickiego
w Przemyślu-Błonie. Już 3 września wybrano Komitet Budowy Domu Parafialnego,
prezesem którego został Mieczysław Ziemiański, a skarbnikiem Jakub Tomczyk.
Przy parafii 14 października 1937 roku powołano Caritas parafialny złożony
z 44 członków. Prezesem został Augustyn Jeschke.
Na początku nowego roku 1938 parafia otrzymała kartki i widokówki z wi-
zerunkiem kościoła i ołtarza św. Stanisława Kostki. Zyski ze sprzedaży kartek za-
planowano przeznaczyć na budowę Domu Katolickiego.
W ostatnim dniu marca 1938 roku ks. proboszcz zawiadomiony został przez
Kapitułę Rzymsko-Katolicką, że zostały przekazane probostwu 24 morgi pola na
Przekopanej w celu zwiększenia dochodów parafii. Akt darowizny w imieniu Ka-
pituły podpisał 6 września ks. Tomasz Wąsik.