Page 102-103 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
101
100 *
W kronice parafialnej odnotowano pierwszą wizytację kanoniczną, która
odbyła się 21 maja 1936 roku. Parafianie z proboszczem i orkiestrą kolejową uro-
czyście witali biskupa ordynariusza Franciszka Bardę. Dysponowano w tamtym
czasie już mikrofonem wraz z zestawem nagłaśniającym, co dało możliwość słu-
chania przebiegu uroczystości licznym zgromadzonym na zewnątrz kościoła. Jak
wspominał ks. proboszcz, nagłośnienie zainstalował chorąży Wyrwiński z „Ra-
diokompani Wojskowej”
5
, stacjonującej przy ul. Mickiewicza.
Nowo powołana parafia brała czynny udział w Kongresie Eucharystycznym,
który odbył się 6 i 7 czerwca 1936 roku. Parafianie przyjmowali w swoich domach
pielgrzymów, dekorowali kościół i domy. Liczna delegacja wiernych uczestniczyła
w uroczystościach na błoniach przed Prałkowcami, a następnie na Rynku. Spraw-
ność organizacyjną utrzymywano dzięki rozmieszczonymmikrofonom, tablicom
informacyjnym i dobrze przygotowanymi sekcjami porządkowymi.
Pierwszy komitet parafialny wybrano 26 lipca 1936 roku; podzielony został
na sześć rejonów, co miało usprawnić działalność zespołu pod względem organiza-
cyjnym. W tym samymmiesiącu z inicjatywy ks. proboszcza zawiązał się komitet do
zorganizowania Dziecińca-Przedszkola. We wrześniu 1936 roku zawiązał się Oddział
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, a na początku roku 1937 powo-
łano Oddział Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, którego pierwsze zebranie miało
miejsce 31 stycznia 1937 roku. Powołany został „ Żywy różaniec”, kobiet i mężczyzn.
Ważnym wydarzeniem dla parafii było ofiarowanie kościołowi przez ks. dr.
Stefana Momidłowskiego relikwii Świętego Krzyża z relikwiarzemw dniu 24 grud-
nia 1936 roku wraz z dokumentem autentyczności podpisanym przez ks. bisku-
pa Anatola Nowaka.
Ks. proboszcz pierwsze misje w parafii zorganizował w dniach od 28 lutego
do 6 marca 1937 roku, w trakcie których do komunii św. przystąpiło 1500 parafian
6
.
Przy parafii powstał chór, który po raz pierwszy wystąpił 21 marca 1937
roku. Dyrygentem został Konrad Czyński. Po udanym debiucie zgłosiło się wielu
nowych kandydatów, chętnych do pracy w zespole. Dla chóru została zakupiona
fisharmonia dwugłosowa od organisty w Handzlówce. Po odbytych pierwszych
misjach tygodniowych od 28 lutego do 5 marca 1937 roku z udziałem oo. Jezu-
itów nastąpiło poświęcenie krzyża misyjnego.
5
Tamże, s. 74.
6
Złota Księga Pamiątkowa Parafii NPM Nieustającej Pomocy, Przemyśl-Błonie, passim.
Pamiątka misji 6 marca
1937 roku