Page 100-101 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
99
98 *
3.2. PARAFIA W LATACH 1936–1969
W dniu 7 lutego 1936 roku nominację na pierwszego proboszcza nowo po-
wstałej parafii otrzymał ks. Franciszek Twardzicki, proboszcz z Łubna, przedtem
wikariusz i katecheta z Sanoka. Duszpasterz ten posiadał tak niepospolite talen-
ty, iż otrzymał miano nieprzeciętnego organizatora i społecznika pełnego ducha
Bożego. Wspomagali go w pracy miejscowi katecheci, wśród nich ks. Tadeusz
Koński (wikariusz w latach 1958–69).
fii. W związku z tym zalecił proboszczowi zakupić wolne działki wokół kościoła
z myślą o jego przyszłej rozbudowie
4
.
7 kwietnia 1936 roku zawiązano zarząd parafialny Akcji Katolickiej, w skład
którego weszli aktywni parafianie, a na prezesa wybrano Mieczysława Ziemiań-
skiego. W tym samym miesiącu na zebraniu Komitetu Pomalowania Kościoła
ustalono kupno działki sąsiadującej z kościołem od strony wschodniej, za część
pieniędzy zebranych z przeznaczeniem na malowanie wnętrza świątyni. Trans-
akcja kupna została sfinalizowana 5 maja 1936 roku za sumę 1080 zł, do której
kwotę w wysokości 400 zł dołożył biskup Barda.
1 maja 1936 roku biskup Franciszek Barda wydał dekret nakazujący przyłą-
czenie do parafii następujących gromad: Wilcze, Poberezie, Przekopana i Krów-
niki bez obszaru Bakończyc. Tereny te zostały odłączone od parafii katedralnej.
Parafia na mocy tego dekretu stała się w pełni wystarczającą i samodzielną jed-
nostką administracyjną.
4
Kronika kościoła łac. na Błoniu, Urząd Parafialny ob. łac. Przemyśl-Błonie, t. I, od 1912 do 1939,
zaczął spisywać ks. Adam Leja.
Ks. proboszcz
Franciszek Twardzicki
Stary budynek plebanii
Po objęciu parafii przez nowego proboszcza, 20 lutego z wizytą przyje-
chał biskup F. Barda, który po dokładnym zapoznaniu się panującymi warun-
kami w parafii i nowym kościołem orzekł, że jest za mały dla 5-tysięcznej para-