Page 98-99 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
97
96 *
TERYTORIUM
W 1917 roku w granicach administracyjnych parafii znajdowały się ulice:
Mickiewicza od młyna, Podjazdowa, Strycharska, Mariańska, Cerkiewna, Ko-
ścielna, Zyblikiewicza, Mierosławskiego, Polna, Zaciszna, Sienna, Krównicka,
Głęboka, Nestora, Wesoła, Strzelecka, Czarnieckiego od wiaduktu, Koszarowa.
Granice parafii w kolejnych latach ulegały zmianie. W 1936 roku włączo-
ne zostały trzy sołectwa: Przekopana, Wilcze, Krówniki. W latach 1946 i 1948
odłączono Krówniki i Hurko. W 1966 roku do parafii należy ul. Mickiewicza od
skrzyżowania z ul. Konarskiego, ul Staszica, ul. Czarnieckiego od kładki kolejo-
wej, ul. Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Kopernika, ul. Nestora aż po dworzec
kolejowy Bakończyce i reszta miasta na wschód od wyżej wymienionych punktów
i ulic, Przekopana oraz Olesiówka.
W następnych latach parafia zmieniła ponownie swoje granice. W roku 1969
parafia pomniejszona została o ulice: Bohaterów Getta (1–18), Wojciecha Bogu-
sławskiego, Wojciecha Brudzewskiego, Stefana Czarnieckiego (1–27), Jana Deker-
ta, Władysława Reymonta, Rokitniańska, Zaciszna, a w 1977 roku ulice: Mickie-
wicza (1–41) i Stanisława Staszica zostają również przeniesione do innej parafii.
Rok 1982 przynosi kolejne zmiany. Parafia uszczuplona zostaje o ulice: Hu-
recka, Lwowska (21–150), Mała, Miodowa, Niecała, Ofiar Katynia (1–24), Okręż-
na, Sienna, Skolimowska, Smolna, Piaskowa, Przejazdowa, Przekopana, Prze-
rwa, Wschodnia.
W 1999 roku kolejne ulice: Bohaterów Getta (numery nieparzyste), Konop-
nickiej, Krzywa, Kokosza, Zamknięta, Wozowa (z wyjątkiem 28, 30, 33), Krucza,
Wilczańska (od cerkwi), Orzechowa, Wierzbowa, Polna, Wiejska, Słoneczna, Sa-
nowa, Wiśniowa przechodzą do innej parafii
1
.
Obecnie do parafii NMP Nieustającej Pomocy Przemyśl-Błonie należą na-
stępujące ulice: Batorego, Bohaterów Getta (22–36), Dąbrowskiego, Dworskie-
go (nieparzyste od 69 do końca, parzyste 94 do końca), Fedkowicza, Gomółki,
Grażyny, Harcerska, Jasińskiego, Kapuścińskiego, Klaczki, Korzeniowskiego,
Krównicka, Lwowska (nieparzyste 1–19, parzyste 2–32), Lożowa, Mariacka, Mic-
kiewicza (nieparzyste 51 do końca, parzyste 36 do końca), Mierosławskiego, ks.
Mogilnickiego, Nabielaka, Nowa, Nowowiejskiego, Wincentego Pola, Rozdroże,
1
T. Koński,
Panie do kogo pójdziemy
, Przemyśl 2014, s. 274–275.
Siemiradzkiego, Sybiraków, Syrokomli, Szańcowa (nieparzyste od 67 do końca,
parzyste od 80 do końca), Szymanowskiego, Śniadeckich, Topolowa (numery:
1, 2, 14, 19, 21), Trentowskiego, Wernyhory, Wilczańska: 1, 7, 8, 10, 12a, 16, 20,
22, Teofila Wiśniowskiego, Wozowa: 28, 30, 33, Zacisze, Zamojskiego, Zana,
Zbożowa, Zielińskiego, Zielona, Ziemiańskiego, Zyblikiewicza, żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego (nr 5 oraz wszystkie parzyste).
LUDNOŚĆ
Do omówienia tego rozdziału posłużyły jako wzorce trzy lata; 1937 – czas
międzywojenny, 1966 – epoka PRL, 1994 – schyłek tysiąclecia, odwilż społecz-
na, ostatni rok kadencji drugiego proboszcza.
W1937 roku parafię NMPNieustającej Pomocy (Lwowskie Przedmieście, Wil-
cze, Przekopana, Krówniki) zamieszkiwało: 4545 osób wyznania rzymskokatolic-
kiego, 2353 osób wyznania grekokatolickiego, 2063 osób wyznania Mojżeszowego,
80 akatolików, co w sumie dawało 9041 mieszkańców. Byli to przeważnie: koleja-
rze, urzędnicy państwowi i komunalni, wojskowi, robotnicy fabryczni, bezrobotni.
Po wojnie liczba mieszkańców spadła do połowy. Złożyły się na to: ekster-
minacja Żydów, przesiedlanie Ukraińców. W kolejnych latach Przemyśl, a z nim
i parafia zaczęły się powiększać. Przyjechali repatrianci ze Wschodu, nastąpiła
migracja mieszkańców wsi
2
. „Rocznik Diecezji Przemyskiej” w 1966 roku poda-
je, iż parafia liczyła 4755 katolików. Zmienił się przekrój społeczny, wyznaniowy,
narodowościowy i liczebny.
W roku 1994 religia wróciła do szkół. Przemyśl, który przed wojną miał
tylko trzy parafie, teraz ma ich 13. Dzięki arcybiskupowi Tokarczukowi, diecezja
zajmuje czołowe miejsca w ilości powołań i budowie patriotycznego społeczeń-
stwa. Pracę tę kontynuuje obecny metropolita arcybiskup dr Józef Michalik
3
.
2
Tamże.
3
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004–2014.