Page 20-21 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
19
18 *
a wyznania mojżeszowego 11 980. Po roku 1919 zaczęto czynić starania o założe-
nie cmentarza, gdyż zmarłych chowano w dzielnicy Wilcze na cmentarzu przy-
cerkiewnym.
Z historią rozwoju parafii związana jest data 1935 roku, kiedy kupiono ko-
lejną działkę, a w roku następnym firma Józefa Górniaka wykonała w kościele
wentylację. Kratki wentylacyjne założono w oknie nad zakrystią, otwarto zatkane
otwory w sklepieniu a w oknach strychowych zainstalowano żaluzje.
W lipcu 1936 roku kościół poddano gruntownym pracommalarskim, w cza-
sie których pomalowano wnętrze świątyni, zakrystię, przedsionek, wieżę oraz
chór. Wnętrze pomalowano techniką wapienno-kazeinową w 4 odcieniach ko-
loru kremowego, lamperię zaś wykonano farbą olejną. Odnowiono ołtarze, od-
świeżono ławki, przemalowano westybul. Zaplanowano pomalowanie frontonu
kościoła farbą olejną, zaś gzymsy postanowiono pozłocić. W trakcie malowania
podjęto decyzję naprawienia witraży, które uległy zniszczeniu w czasie pierwszej
wojny światowej. Zadania tego podjęła się firma Żeleńskiego z Krakowa. Wsta-
wiono wówczas dodatkowe wentylatory w okna kaplic bocznych. Przyjęty spo-
sób tzw. odnowienia kościoła przybliża obraz stosowanych w ówczesnym okresie
metod modernizacji obiektów.
21 marca 1937 roku wyposażenie kościoła zostało wzbogacone o nową
chrzcielnicę, którą wykonał Teofil Krupiński z Kańczugi za cenę 350 zł. Arty-
sta rzemieślnik przedstawił ją w formie bryły ośmiobocznej o trzonie w kształ-
cie kapitela i pokrywie stożkowej. Poświęcenia chrzcielnicy dokonał ks. prałat
Zygmunt Męski, kanonik kapituły. W tym samym roku w kwietniu zarząd mia-
sta Przemyśla zlecił wykonanie chodnika przy kościele, a po przeciwnej stronie
ułożono kanalizację i usunięto wysoki transformator, chowając elektryczne pod-
zespoły w studzience pod poziomem nawierzchni chodnika. Jak odnotował ks.
proboszcz Franciszek Twardzicki:
Przestrzeń przed kościołem powiększyła się
przez to znacznie i kościół został odsłonięty i jest widoczny z większej odległo-
ści
2
. Skrzyżowanie dróg przy kościele zostało oświetlone. W tym samym czasie
zniwelowano teren wokół kościoła pokrywając powierzchnię żwirem i drobnym
piaskiem. Wokół kościoła została zdefiniowana przestrzeń publiczna.
Plac wokół kościoła rozpoczęto grodzić w październiku 1938 roku. Funda-
torem ogrodzenia był wiceprezydent Przemyśla oraz właściciel tartaku Michał
2
Tamże, 101.
Bystrzycki. Kościół sukcesywnie wzbogacany był w paramenty liturgiczne, cho-
rągwie, kapy, ornaty, alby, stuły, komeżki, obrusy, świeczniki, feretrony, obra-
zy, które ofiarnie finansowali parafianie. Na początku roku 1939 z fundacji Adeli
i Józefa Churawskich wykonany został przez Władysława Kapiasa konfesjonał
neogotycki. W lipcu 1953 roku w kościele zamontowano fisharmonię 7 ½ głoso-
wą z pedałem. Nowe ogniotrwałe tabernakulum sfinansował ks. dr T. Szczurek;
jego poświęcenie odbyło się 26 maja 1963 roku. Nowy dzwon Tysiąclecia Chrztu
Polski uroczyście poświęcono 3 kwietnia 1966 roku z udziałem biskupa Ordy-
nariusza Ignacego Tokarczuka
3
. W latach 60. XX wieku wykonano malowidła
ścienne we wnętrzu świątyni. Inspiracją do zmian były zbliżające się uroczysto-
ści 1000-lecia chrztu Polski, a pomysłodawcą był ówczesny proboszcz ks. pra-
łat Tadeusz Koński. Autorem tych dekoracji malarskich jest Witold Skulicz. Na
sklepieniu naniesiono motywy roślinno-ornamentalne, zaś w prezbiterium sce-
ny figuralne. Konsekracja kościoła miała miejsce 2 października 1966 roku. To
wydarzenie historyczne połączone zostało z poświęceniem polichromii kościoła.
3
Złota Księga Pamiątkowa Parafii NPM Nieustającej Pomocy Przemyśl-Błonie, passim.
Procesja Bożego Ciała
– II poł. lat 30. XX w.