Page 208-209 - kosciol przemysl blonie

Basic HTML Version

*
207
206 *
Streszczenie
Książka omawia historię budowy i parafii, ustrój konstrukcyjny i archi-
tektoniczny, prace konserwatorskie, modernizacyjne kościoła wybudowanego
na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Zaakcentowano i prze-
analizowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować nowy obiekt kościel-
ny na peryferiach historycznego miasta. Pokazano poszczególne etapy budowy,
wyposażania i instalowania nowej infrastruktury w świątyni. Przedstawiono ar-
chitekturę obiektu, wyposażenie wnętrza oraz zwrócono uwagę na jego wartości
architektoniczne i artystyczne. Zinterpretowano podejmowane prace moderni-
zacyjne i konserwatorskie.
Ukazano też życie religijne parafii wraz z podaniem najważniejszych wyda-
rzeń duszpasterskich. Omówiono w zarysie działalność administratorów i pro-
boszczów oraz zgromadzeń zakonnych.
Oprócz prac typowo pastoralnych, zaprezentowano wykaz najważniejszych
prac i dokonań parafii i kościoła w wymiarze materialnym.
Kościół pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, wybu-
dowany na początku minionego wieku w stylu historyzującym, stanowi jeden
z wielu przykładów architektury tego okresu. Wyraża również aspiracje i potrzeby
ówczesnych mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb duchowych. Dla Prze-
myśla jest reprezentatywnym przykładem afirmacji funkcji budowli na początku
minionego stulecia. Od chwili wpisania kościoła do rejestru zabytków przedsta-
wia również dorobek architektoniczny i artystyczny historycznego miasta. W wi-
doku panoramicznym przestrzeni zurbanizowanej zalicza się do form mocnych.
W strukturze organizacji miasta jest komponentem, wokół którego wyrasta i roz-
wija się dzielnica miejska.
Autorzy
Marek Gosztyła
jest profesorem na Politechnice Rzeszowskiej, kieruje Katedrą Konser-
wacji Zabytków na Politechnice Rzeszowskiej. Od kilku lat współpracuje z ośrodkiem naukowym
w Koszycach – Technicka Univerzita Fakulta Umeni. Prowadzi badania naukowe nad historią ar-
chitektury Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy zachodniej. Jest autorem i współautorem 23. pozycji
książkowych, czterech podręczników akademickich oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Wśród wielu publikacji traktujących o dziedzictwie kulturowymPodkarpacia należy wyróżnić trzy-
tomowe opracowanie „Plany Twierdzy Przemyśl”.
Zaliczany jest do współtwórców Podkarpackiej Szkoły Konserwacji Zabytków. Zasiada
w wielu stowarzyszeniach historycznych i konserwatorskich. Specjalizuje się w programach
adaptacji obiektów zabytkowych. Prowadzi nadzory konserwatorskie wielu czołowych zabyt-
ków architektury województwa podkarpackiego.
Odznaczony min.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”, Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Odznaką Zasłużony
Działacz Kultury.
Lech Lichołai
jest profesoremna Politechnice Rzeszowskiej, kieruje Zakładem Budow-
nictwa Ogólnego na Politechnice Rzeszowskiej. Naukowa tematyka badawcza Lecha Lichołai
obejmuje zagadnienia materiałowe i technologiczne dotyczące rozwiązań architektoniczno-bu-
dowlanych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zabytkowych, a także kwestie
energooszczędności w tych obiektach w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Lech Lichołai jest autorem wielu pozycji naukowych oraz redaktorem podręcznika aka-
demickiego „Budownictwo ogólne – elementy budynków – podstawy projektowania”.
Jest członkiem instytucji naukowych, między innymi: Sekcji Fizyki Budowli w Komitecie
Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Za działalność naukową i dydaktyczną odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Ks. Prałat Stanisław Ożóg
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1984 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.
Pierwszą placówką ks. Stanisława Ożoga byłą parafia w Kraczkowej. Kolejnymi parafia-
mi były: Jasło-fara, następnie Przemyśl-Błonie. W roku 1992 został mianowany proboszczem
w parafii św. Jana Apostoła w Przemyślu.
Proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przemyśl-Błonie ks. Stanisław
Ożóg został w roku 1998, gdzie pełni posługę do dnia dzisiejszego. Godność prałata otrzymał
17 kwietnia 2003 roku.
Za prace restauratorskie, które przeprowadził w kościele MB Nieustającej Pomocy, otrzy-
mał Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami, wyróżniony został również tytułem „Przemyśla-
nin Roku”, za całokształt swoich dokonań.